title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 11/2565
ลงวันที่ 15/11/2565

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2565 และปี 2566 แผนดำเนินการในปี 2566 รวมทั้งเตรียมการแผนปี 2567โดยมีนายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.1 และนายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รส.ทล.9.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดหัวหน้าส่วน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'