title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 06/11/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 1 และนายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 9


'