title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมมาตรวจราชการ
ลงวันที่ 09/01/2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวดุจดาว  เจริญผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการ พร้อมด้วย นายพรชัย  มิ่งขวัญ ที่ปรึกษาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวชญานิษฐ์ ขวัญแข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวมานิกา สันทัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม  ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'