title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมคณะกรรมการกีฬากรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 26/10/2565

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬากรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2565 ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬากรมทางหลวง ในระหว่างวันพุธที่ 14 - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ พื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมีนายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.1 และนายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รส.ทล.9.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานหทางลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'