title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางที่อยู่ในความควบคุม
ลงวันที่ 29/11/2561

ระยะทางที่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 9

แขวงทางหลวง ระยะทางบำรุงต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทางจริง (กม.)
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
อุบลราชธานีที่ 1 10.547 684.717 - 695.264 459.085
อุบลราชธานีที่ 2 - 660.796 - 660.796 501.994
อำนาจเจริญ 8.061 658.108 - 666.169 548.870
ศรีสะเกษที่ 1 4.336 642.990 - 647.326 524.050
ศรีสะเกษที่ 2 1.208 576.652 - 577.860 508.082
สุรินทร์ 14.952 1,232.878 - 1,247.830 931.506
รวม 39.104 4,456.141 - 4,495.245 3,473.587

  

 


'