title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางที่อยู่ในความควบคุม
ลงวันที่ 29/11/2561

ระยะทางที่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 9

แขวงทางหลวง ระยะทางบำรุงต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทางจริง (กม.)
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
อุบลราชธานีที่ 1 21.906 700.480 - 722.386 459.085
อุบลราชธานีที่ 2 1.589 695.850 - 697.439 501.994
อำนาจเจริญ 8.831 667.200 - 721.274 548.870
ศรีสะเกษที่ 1 11.761 684.135 - 695.896 543.975
ศรีสะเกษที่ 2 17.097 701.428 - 727.017 504.752
สุรินทร์ 58.191 1,351.610 - 1,412.609 932.174
รวม 119.375 4,800.703 - 4,976.621 3,490.850

  

 


'