title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางที่อยู่ในความควบคุม
ลงวันที่ 29/11/2561

ระยะทางที่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 9

แขวงทางหลวง ระยะทางบำรุงต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทางจริง (กม.)
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
อุบลราชธานีที่ 1 8.463 678.712 - 687.175 459.085
อุบลราชธานีที่ 2 - 650.883 - 650.883 501.994
อำนาจเจริญ 8.061 658.108 - 666.169 548.870
ศรีสะเกษที่ 1 4.336 626.870 - 631.206 524.050
ศรีสะเกษที่ 2 1.208 576.057 - 577.265 508.082
สุรินทร์ 4.866 1,148.907 - 1,153.773 910.809
รวม 26.934 4,339.537 - 4,366.471 3,452.890

  

 

แผนที่แสดงระยะทางควบคุมของ สทล.9

'