title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางที่อยู่ในความควบคุม
ลงวันที่ 29/11/2561

ระยะทางที่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 9

แขวงทางหลวง ระยะทางบำรุงต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทางจริง (กม.)
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
อุบลราชธานีที่ 1 10.547 686.492 - 697.039 459.085
อุบลราชธานีที่ 2 - 661.776 - 661.776 501.994
อำนาจเจริญ 8.061 659.434 - 667.495 548.870
ศรีสะเกษที่ 1 4.336 672.689 - 677.025 524.050
ศรีสะเกษที่ 2 3.044 650.522 - 653.566 508.082
สุรินทร์ 17.447 1,312.482 - 1,329.929 932.174
รวม 43.435 4,643.395 - 4,686.830 3,474.255

  

 


'