title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 01/10/2563

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานฯ/แขวงทางหลวง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
สำนักงานทางหลวงที่ 9 52 24 33 40 149
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 23 14 22 159 218
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 24 34 18 134 210
แขวงฯ อำนาจเจริญ 22 21 21 156 220
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 1 26 17 21 163 227
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 2 22 12 20 121 175
แขวงฯ สุรินทร์ 34 18 28 243 323
รวมทั้งสิ้น 203  140 163 1,016 1,522

 

สำนักฯ/แขวงทางหลวง ข้าราชการ
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาการ กลุุ่มทั่วไป รวม
ระดับสูง ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน  
สำนักงานทางหลวงที่ 9 1 10  21  52 
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 - 17  23 
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 - 17  24 
แขวงฯ อำนาจเจริญ - 16  22 
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 1 - 12  26 
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 2 14  22 
แขวงฯ สุรินทร์ - 21  34 
รวมทั้งสิ้น 1 2 10  15  16  118  31  203 

 

 อัตรากำลังเครื่องจักร

สำนักงานฯ/แขวงทางหลวง จำนวนเครื่องจักร
สำนักงานทางหลวงที่ 9 57
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 123
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 175
แขวงฯ อำนาจเจริญ 109
แขวงงฯ ศรีสะเกษที่ 1 135
แขวงงฯ ศรีสะเกษที่ 2 101
แขวงฯ สุรินทร์ 207
รวมทั้งสิ้น 907

 


'