title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 18/12/2561

คณะผู้บริหาร

นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9

นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 1

นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2

นายสุจิต วงศ์ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นาย ทินกร เตชะคำภู

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายเฉลิมพล ทวีสุข

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายวีรภัทร หุนสนอง

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

นายมนต์ชัย ดวงทอง

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายประสาท จันทสาร

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง

นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

นายนพพล บุดดีคำ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย

นายพรชัย ทัศนพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า

 

น.ส.จินลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

'