title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ลงวันที่ 04/07/2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'