title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชพิธีราชาภิเษก
ลงวันที่ 04/05/2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับงานพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมร่วมตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 109 รูป โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเวลา 13.30 น. นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้าร่วม พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนในจังหวัด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


'