title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ใน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 1 รายการ 23/07/2564 12,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 8 รายการ 23/07/2564 110,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6302-04-0 จำนวน 43 รายการ 23/07/2564 125,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพี่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวข้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/07/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ ตอน หนองยาว - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๕๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/07/2564 44,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 1 รายการ 09/07/2564 10,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6172-14-1 จำนวน 15 รายการ 09/07/2564 52,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม. ๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/07/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ2564กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2288ตอนหนองยาว-ลำดวนระหว่างกม.4+500-กม.6+400ปริมาณงาน1 แห่ง 09/07/2564 44,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) 08/07/2564 104,219.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 01/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน 18/06/2564 137,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6648-17-2 18/06/2564 7,919.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 7 รายการ 09/06/2564 9,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 583 รายการ